tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  Závazné pokyny
58449_104456479742178_30273102_n.jpg

Základní podmínky poskytování podpory NZÚ:

1) Definice rodinného domu dle kapitoly 11 musí být pro poskytnutí podpory v oblastech podpory A a C naplněna jakpro budovu před realizací podporovaných opatření (tj. ve výchozím stavu), tak i pro budovu v navrhovaném stavupo dokončení realizace podporovaných opatření.

2) Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí po celou dobu udržitelnosti splňovat defi nici rodinného domu uvedenouv kapitole 11.

3) Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu (jak fyzická osoba, tak i právnickáosoba) podléhající daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (včetně vlastníků od daně ze staveb a jednotek osvobozených dle ustanovení § 9 tohoto zákona).

4) Žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, na kterou je žádáno o podporu, od podání žádosti až do vydání Registraceakce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“), respektive vydání Registrace akcea stanovení výdajů na fi nancování akce organizační složky státu (dále jen „Registrace a stanovení výdajů“). Změny vlastníků nemovitosti v průběhu administrace žádosti a po dobu udržitelnosti jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 9.

5) Podporu lze poskytnout i na opatření prováděná na rodinném domě, na který je nebo byla individuálně poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších veřejných zdrojů, ne však na stejné položky nebo dříve podpořená opatření. V případě podpory z více veřejných zdrojů je žadatel povinen tuto skutečnost oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) nejpozději před závěrečným vyhodnocením žádosti.

6) V rámci Výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatřeníz více podoblastí podpory. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebov případě zpětvzetí předchozí žádosti, ukončení administrace předchozí žádosti v případě neplnění podmínek ProgramuNová zelená úsporám (dále jen „Program“) nebo v případě nevydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registracea stanovení výdajů, k předchozí žádosti.

7) Žadatel je oprávněn kdykoliv od podání žádosti až do vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovenívýdajů, vzít podanou žádost zpět, a to buď přímo přes webové rozhraní informačního systému Programu nebo formou písemného oznámení Fondu.

8) Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

9) V případě podání žádosti v režimu veřejné podpory je podpora omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.

10) V případě, že žádost o podporu obsahuje více opatření z několika různých podoblastí podpory, je konečná výše podporyv jednotlivých podoblastech zároveň omezena doloženými způsobilými výdaji pro tuto podoblast podpory.

11) Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru (podoblasti podpory A.4, B.3 a C.5) a na zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III v podoblastech podpory B.4 a C.6.

12) Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálůa výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

13) Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.

14) Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

15) Žadatel o podporu je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby. Pro potřeby Programu jsou požadavky na odborný technický dozor stavebníka uvedeny v kapitole 11.

16) Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené žádosti, které splní všechny podmínky Programua budou kryty finančními prostředky určenými pro Výzvu. Disponibilní alokace pro Výzvu může být průběžně navyšována, a to rozhodnutím Ministerstva životního prostředí jako správce Programu. Informační systém průběžně sleduje aktuální stav alokace finančních prostředků v rámci Výzvy. V případě, že prostředky rezervované na základě podaných žádostí dosáhnou maximální stanovené alokace pro Výzvu, informační systém upozorní žadatele, že dočasný limit disponibilní alokace byl vyčerpán. Žádosti nad rámec disponibilní alokace mohou být evidovány v tzv.zásobníku žádostí.

17) Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou a použití technických, ekonomickýcha environmentálních údajů ze žádosti a jejích příloh za účelem prezentace projektů podpořených z Programu.

18) Tyto Závazné pokyny pro žadatele mohou být aktualizovány dodatky k Výzvě vydávanými správcem Programu. Pro žadatele je závazné znění účinné ke dni evidence žádosti.