tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  NZÚ-poznatky a poučení

Nová zelená úsporám- poznatky a poučení 

shutterstock_62999590.jpg

Rád bych popsal  z praxe získané poznatky při zpracování potřebných podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci programu NZÚ, kdy klient chce dodatečně zateplit svůj rodinný dům. V tomto případě se nejedná o ojedinělý příklad, ale o stále se opakující záležitost. Ta se týká neznalosti problematiky technických výpočtů, kdy klienti nemají ponětí, jak je důležité mít kompletní stavební dokumentaci jejich domu. Jenom kompletnost dokumentace však nestačí, ale je třeba mít,  mimo jině,  zakreslený skutečný stav stavby. Rozměry zde totiž mají hlavní roly, neboť od nich se odvíjí právě výše dotace a uvedené nepravdivé údáje mohou způsobit i ztrátu nároku na dotaci a další finanční postih. Je známo, že jsou prováděny po realizacích kontrolními pracovníky SFŽP ČR namátkové kontroly a tak je jistě zbytečné vystavovat se riziku.

Provádění kontrol na místě je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi splnili smluvní podmínky a uspořili plánované množství energie. Kontroly jsou současně jednou z podmínek závěrečné bilance celého programu.

Proto lze doporučit všem současným i budoucím žadatelům o dotaci v rámci programu NZÚ, aby dbali na to, že jejich stavební projektová dokumentace opravdu je totožná se skutečně provedenou stavbou. Pokud se stávající výkresy liší od reality, je potřebné toto nechat do dokumentace zakreslit a zaznamenat. Nebudete pak muset pracně řešit skutečný stav provedení stavby s projektantem, který spracovává předepsanou výkresovou dokumentaci pro žádost o dotaci.

Pokud budete potřebovat pomoci se žádostí o dotaci v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, můžete se obrátit na bezplatnou poradenskou službu, kterou nabízí IQenergy svým čtenářům a zákazníkům na telefonním čísle 775 03 03 26 nebo 381 300 520, případně můžete napsat na e-mailovou adresu klobusnik@iqenergy.cz

Pozor na použité materiály

Mít jenom správně zakreslené rozměry vašeho domu nestačí, protože požadované tepelně technické výpočty jsou závislé na použitých materiálech všech obvodových konstrukcí domu. Z materiálů se odvíjí jejich tepelně technické vlastnosti. Jedná se o materiály obvodového zdiva, podlah, stropů, výplní otvorů (okna. dveře). Většina obvodových konstrukcí je složena z více druhů stavebních materiálů. Při návrhu dodatečné tloušťky zateplení je potřebné znát původní použité materiály, aby bylo možno vyhovět požadavkům závazných norem  (ČSN 73 0540-2), které jsou zároveň kritérii pro přiznání dotace. Jedná se o součinitele prostupu tepla (hodnota "U"), které ve výpočtech zásadně ovlivňují vypočtené tepelné ztráty a z toho vyplývající procentuelní míru úspory tepla.

Jak probíhaly kontroly v letech minulých?

Kontroly byly  realizovány na základě Směrnice MŽP č.9/2009 o poskytování podpory z programu Zelená úsporám (případně Směrnice MŽP č.5/2009, která v dubnu 2009 nastavila základy programu), kde si fond vyhradil právo fyzické kontroly podporovaného opatření a splnění podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí podpory se zaměřením na identifikaci případných závažnějších nedostatků.

Dříve uskutečněné kontroly zjistily následující: kromě drobných pochybení upozornily i na stavební projekty, které vykazují známky podvodu. Takové případy řešil fond jednak s příjemci dotací, ale i ve spolupráci s finančním úřadem či orgány činnými v trestním řízení.

Zpravidla se při dohlídce na místě provádí kontrola dokumentů a dokladů vyžádaných kontrolní skupinou v předem zaslaném „Oznámení o zahájení dohlídky", případně při zahájení či výkonu dohlídky. Také se provádí „fyzická dohlídka", to je kontrola již provedených opatření, a to všemi dostupnými nedestruktivními metodami (například vizuální kontrola, ověření výrobní dokumentace od dodavatele, měření, zkouška a podobně). Tato část kontroly má za účel ověřit soulad skutečného stavu s informacemi uvedenými v žádostech o podporu a jejích přílohách, ve Smlouvě o poskytnutí podpory a v dokumentaci či odborném posudku. Pokud je zjištěna dílčí nesrovnalost, pak je zápis z dohlídky předán k posouzení SFŽP ČR jako kompetentnímu orgánu, který rozhodne o dalším postupu.