tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  NZÚ-akumulační nádrže ke kotlům
sanicube_solaris_5xx_db_solar_left_medium.jpg

NZÚ-akumulační nádrže ke kotlům

V tomto textu se zaměříme na sledované parametry, týkající se velikosti akumulační nádoby, která zvyšuje efektivitu vytápění a snižuje nároky na obsluhu kotle, jež upravují "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí".

Jedná se o článek číslo 2.4.1.2 Podoblasti podpory a jejich sledované parametry

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění následujících požadavků na instalované zdroje:

Zdroje na biomasu

I. Podporovány jsou pouze zdroje určené výhradně ke spalování biomasy s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantůdo ovzduší.

II. Podporována je instalace kotlů na tuhá paliva splňujících požadavky na ekodesign dle bodu 1 a 2 přílohy č. II nařízeníKomise (EU) 2015/1189 ze dne 28. 4. 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.

III. V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1, 2 a 3 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrniceEvropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.

 Zaměříme se zde zejména na následující odstavec č. IV., který praví:

IV. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Co nám z toho vyplývá?

Například pro kotel s ručním přikládáním o výkonu 18 kW budeme potřebovat akumulační nádobu o minimálním objemu 55x18=990 litrů (0,99 m3). Typové akumulační nádoby se ne vždy však trefí do našeho výpočtu a tak většinou musíme použít akumulační nádrž ( nebo nádrže) o něco větší. V tomto případě můžeme použít akumulační nádrže o objemu 2x500 litrů.

Jakou akumulační nádrž můžeme použít?

Nejčastěji se používají běžné tlakové akumulační nádoby bez výměníků tepla, které se propojí připojovacími hrdli na nádrži s rozvodným potrubím kotle (zdroje tepla). Toto řešení vyžaduje s ohledem na zvětšený objem vody, v uzavřeném topném systému vlivem přidané akumulační nádoby, instalovat větší expanzní nádobu.

Z praxe se však osvědčilo i jiné řešení a to beztlaká akumulační nádoba ROTEX, která má následující výhody:

  • Nádrž není vystavena vysokému přetlaku a tak může být vyrobena i z plastu, což zaručuje její téměř neomezenou životnost
  • Nádrž má dvojité stěny z plastu a prostor mezi vnitřní a vnější stěnou je vyplněn tepelně izolační pěnou s dokonalými izolačními vlastnostmi
  • Tlakově nezávislý systém vytápění vyžaduje pouze malou tlakovou expanzní nádobu (cca 12 litrů)
  • V závislosti na konstrukci jsou uvnitř dva až čtyři tepelné výměníky z profilovaných trubek z nerezové oceli a tak lze realizovat tlakově nezávislý topný systém
  • V nádrži dochází ke správnému rozvrstvení teplot a tak je správná teplota v každé vrstvě, což umožňuje efektivní provoz vytápění i ohřevu užitkové vody
  • Nádrž je jednorázově plněna vodou z vodovodu bez jakýchkoliv aditiv
  • Nádrž umožňuje dodatečné napojení beztlakého solárního termického systému a potože systém není natlakovaný, není potřebné u solárního systému instalovat expanzní nádobu,pojistný tlakový ventil, tlakoměr a tepelný výměník.
  • Nádrž má kompaktní rozměry (790 x 790x 1658 mm) a lze s ní pokud je prázdná velmi dobře manipulovat
  • Konstrukce akumulační nádrže ROTEX zajišťuje maximální hygienu vody a netvoří se zde nánosy kalu, koroze, sedimenty, ani nedochází k množení bakterií Legionella, které se běžně vyskytují u mnoha velkoobjemových nádrží