tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Nová zelená úsporám  >  DOTACE kotle NZÚ-MŽP

DOTACE na KOTLE  NZÚ-MŽP

V rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM nelze již podporu poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015.

O podporu je možno žádat z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který navazuje na operační program Životní prostředí 2007-2013, jenž byl vyhlášen  jako Dotační program na výměnu kotlů z evropských fondů. Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí(MŽP). 

O dotaci na kotel (tzv."KOTLÍKOVÁ DOTACE") si z výše uvedeného Operačního programu může zažádat fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, která je určena k bydlení. Dotace je poskytována formou jednorázové investiční účelové podpory a příjemce dotace musí projekt realizovat na území příslušného kraje, který na základě výzvy obdrží část alokace z prioritní osy 2, přesněji specifického cíle 2.1.

Kotel na pevná paliva

V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky Nařízení Komise (EU) (č. návrhu D028691/04), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určené výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, pokud je výrobce umožňuje. V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“energetická opatření)

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor

2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

6. Dílčí výměna oken

7. Výměna vstupních a balkonových dveří

8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří9Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Základní podmínky

1. Zahájení příjmů žádostí pro fyzické osoby bude individuální, dle jednotlivých krajů. Předpokládá se ještě letošní rok – podzim

.2. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz seznam výše) vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

3. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.

4. Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí.

5. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

6. Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti.

Výše podpory a způsobilé náklady

Poskytovaná výše dotace  fyzickým osobám na nový kotel se pohybuje v rozmezí 60-85% uznatelných nákladů.

  • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
  • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %.

Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je uveden na www.opzp.cz, webech příslušných krajů a v papírové podobě na krajských úřadech.Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.

  • Od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy
  • Od roku 2018 je zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy
  • Od roku 2020 je zakázáno prodávat kotle 4. emisní třídy
  • Od září 2022 je zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy