tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Tipy jak ušetřit  >  Teplo

Teplo

Pokud potřebujeme v objektu minimalizovat úniky tepla (tepelné ztráty objektu), musíme se zaměřit na jeho tepelně izolační vlastnosti a na způsob větrání a zajištění hygienické výměny vzduchu. U objektů v majetku obcí a měst (i u velkých firem a výrobních závodů) se neobejdeme bez energetického auditu, či energetické studie, abychom mohli zodpovědně říci, kde a jakým způsobem budeme objekty dodatečně zateplovat.

Snížení tepelných ztrát stavebními konstrukcemi

O velikosti tepelných ztrát vytápěných objektů rozhodují tepelně-izolační vlastnosti jejich obvodového pláště a také vnější klimatické podmínky.

Velikost tepelných ztrát dále ovlivňují :

- typ, tvar, výška a dispoziční řešení objektu

- orientace objektu ke světovým stranám

- rychlost, četnost a směr převládajících větrů

- poměr průsvitných a neprůsvitných konstrukcí v obvodovém plášti

- chování uživatelů objektu

Pro omezení tepelných ztrát objektů se provádí následující opatření :

- dodatečné zateplení obvodových stěn ( vnější nebo vnitřní izolace)

- zlepšení tepelně-izolačních vlastností oken a dveří (izolační skla, izolační žaluzie)

- omezení tepelných ztrát infiltrací (utěsnění spár oken a dveří)

Dodatečné zateplení  obvodových stěn objektů

Dodatečné zateplení  obvodových stěn objektů je možno v zásadě rozdělit na dvě varianty :

a) z vnější strany konstrukce

b) z vnitřní strany konstrukce

Obě výše uvedené varianty mají svoje výhody i nevýhody.

Zateplení obvodových stěn z vnější strany je výhodné z fyzikálního hlediska (optimální způsob zvýšení tepelného odporu stěn a stavebních konstrukcí, omezení difúze a kondenzace vodní páry, zlepšení akumulačních vlastností zdiva).

Zateplení obvodových stěn z vnější strany nám dále napomáhá zvýšit odolnost objektu proti povětrnostním vlivům (déšť, vlhkost, sníh, mráz, sluneční paprsky) a vhodně navržený zateplovací systém nám může zároveň vylepšit estetický vzhled objektu.

Výhodou je také to, že při realizaci nedochází k  narušení vnitřního provozu objektu.

Nevýhodou zateplování z vnější strany je větší obtížnost při realizaci (stavba lešení, připevňování, vnější ochrana proti povětrnostním vlivům) a s tím související vyšší finanční náklady.  Rovněž je problematické provádět z vnější strany zateplení starších objektů a historických památek, které mají bohatě členěné fasády, dekorace a jiné ozdoby.

Zateplení obvodových stěn z vnitřní strany  je oproti předchozímu způsobu zateplení výhodnější hlavně finančně. Při vlastní realizaci je snadnější přístupu ke konstrukci, zateplení obvodových stěn z vnitřní strany může být prováděno v jednotlivých místnostech postupně a dále lze provádět i částečné zateplení místnosti.

Další výhodou je také to, že konstrukce vnitřního zateplení není vystavena povětrnostním vlivům. Tento způsob zateplení nám někdy jako jediný umožňuje provádět zateplení starších objektů a historických památek.

Nevýhodou zateplení obvodových stěn z vnitřní strany je částečné zmenšení prostoru místností a zpravidla nutnost provést přeložení elektrické instalace nebo jiných rozvodů a zařízení ( např. telefonní kabel, anténní kabel, potrubí ÚT, otopná tělesa, vodovodní potrubí, armatury).

Další nevýhodou je obtížnější řešení difúze a kondenzace vodní páry v konstrukci (nutné dokonalé utěsnění konstrukce z vnitřní strany).

Nevýhodou je také to, že se vnitřní tepelnou izolací zbavíme akumulační schopnosti původního zdiva.

Při realizaci musíme rovněž počítat s narušením provozu objektu.

Dodatečné zateplení  obvodových stěn objektů je možno dále dělit podle způsobu provádění na způsoby prováděné mokrým technologickým postupem a na způsoby prováděné suchým technologickým postupem.

Pro zateplení mokrým technologickým postupem se používají například tyto materiály :

- tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu + omítka

- tepelně izolační obklady z desek z minerálních vláken + omítka

- tepelně izolační obklady z desek z lisovaného korku + omítka

- tepelně izolační desky nebo nástřiky z pěnového polyuretanu + omítka

- tepelně izolační přizdívky z křemelinových nebo pórobetonových tvárnic + omítka

- tepelně izolační omítky

Pro zateplení suchým technologickým postupem se používají například tyto materiály :

- tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu + sádrokarton

- tepelně izolační obklady z desek z minerálních vláken + sádrokarton

- tepelně izolační obkladové systémy

Hlavní zásady pro provádění dodatečných tepelných izolací                                                 

  • Pokud je to možné izolujte obvodové stěny z vnější strany, jenom výjimečně z vnitřní.
  •  Izolujte všechny konstrukce, kterými dochází k tepelným ztrátám (stěny, stropy, podlahy).
  • Zlepšete současně tepelně izolační vlastnosti oken a dveří (těsnění, izolační žaluzie, případně okna s lepšími tepelně technickými vlastnostmi).
  • Zajistěte optimální vytápěcí režim (regulace, vhodný zdroj tepla z hlediska výkonu a účinnosti).

Návrh dodatečného zateplení si nechte vypracovat nebo posoudit odborníkem v oboru stavební tepelné techniky.

Dodatečné tepelné izolace z vnější strany objektu je možno provádět v zásadě dvěma způsoby :

  • neodvětrané
  • odvětrané

První způsob (dodatečné tepelné izolace neodvětrané) se provádí ve většině případů tak, že se  tepelná izolace přilepí na fasádu a zároveň se kotví plastovými hmoždinkami s terčíkem. Na tepelnou izolaci se potom dá vrstva lepící malty s výstužnou tkaninou a nakonec finální omítka s nátěrem.

Při druhém způsobu (dodatečné tepelné izolace odvětrané)  se na fasádu připevní svislé lišty. Mezi ně se přilepí na fasádu tepelná izolace, která bude zároveň přichycena plastovými hmoždinkami. Na svislé lišty se přichytí vodorovné latě a na ty se připevní obložení (např.eternit).

O tom, jakým způsobem provedete na svém domě dodatečné tepelné izolace  se poraďte s odborníkem. Ten vám může nejlépe poradit, který způsob dodatečného zateplení bude pro váš dům nejvhodnější.

Od odborníka se dozvíte, jaký materiál a jakou tloušťku tepelné izolace musíte zvolit, aby jste vyhověli současným tepelně-technickým normám (ČSN 73 0540-2).

Když budete zateplovat, doporučujeme vám snažit se dosáhnout tepelně technických parametrů předepsaných pro pasivní domy.