tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Poradenství  >  Energetický audit

Energetický audit

Cílem energetického auditu je zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Podrobnosti náležitostí energetického auditu jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  Vyhláška má číslo 213/2001 Sb. a byla v roce 2004 novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb. 

Energetický audit by měl obsahovat zejména následující údaje:

  • Hodnocení současné úrovně provozovaného energetického hospodářství

a budov, které obsahuje

a) identifikační údaje,

b) popis výchozího stavu,

c) zhodnocení výchozího stavu.

  • Celková výše technicky dosažitelných energetických úspor (je obsažena v návrhu opatření ke snížení spotřeby energie).
  • Návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor obsahuje

a) ekonomické vyhodnocení,

b) vyhodnocení variant z hlediska ochrany životního prostředí,

c) výběr optimální varianty.

  • Závěrečný posudek energetického auditora obsahuje závazné výstupy energetického auditu včetně evidenčního listu.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

  1. fyzické a právnické osoby, které žádají o státní dotaci v rámci Státního programu úspor energií, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje200 kW,
  2. organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ,
  3. právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie (tj. potřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ

U osob s celkovou roční spotřebou energie podle bodu 2. a 3. vzniká povinnost zajistit zpracování energetického auditu pro všechny budovy a areály samostatně zásobované energií od 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

Z povinnosti zpracování energetického auditu jsou vyjmuty budovy, pro které bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti a vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy.

Energetický audit je dále vyžadován správci některých programů podpory a bankami pro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

Energetický audit může zpracovat pouze energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů.

Seznam energetických expertů najdete například zde:

http://www.mpo-enex.cz/experti/