tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Kogenerace  >  Bioplyn

Kogenerace-bioplyn

Při tomto způsobu společné výroby elektřiny a tepla se využívá jako palivo pro spalovací motor kogenerační jednotky bioplyn. Ten je nejčastěji vyráběn v čistírnách odpadních vod a nebo v zemědělských oblastech v bioplynových stanicích. Vhodné je použít zařízení pro úpravu obsahu vlhkosti v bioplynu, které pomáhá snížit opotřebení motoru a zajišťuje vyšší spolehlivost provozu kogenerační jednotky a celé technologie kogenerace. Mohou být také delší servisní intervaly (výměna oleje), což šetří náklady na servis a údržbu.

Vysoká technické úroveň zařízení a řídicí techniky umožňuje v současné době, že bioplynové stanice mohou provozovat i malí provozovatelé (např. jednotliví zemědělci, obce, společnosti pro nakládání s odpady apod.).

Nejčastěji se kogenerační jednotky na bioplyn instalují jako součást bioplynových stanic. Hlavním předpokladem, pro instalaci a efektivní provoz kogenerační jednotky pro decentralizovanou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, je dostupnost bioplynu, možnost využití elektřiny i tepla.

Někdy bývá u bioplynových stanic problematické využití tepla, protože ne vždy bývají v blízkosti vhodné objekty na odběr tepla na vytápění nebo na ohřev teplé užitkové vody. Pokud tato možnost neexistuje, je výhodné alespoň teplo využívat například pro sušení dřeva a nebo zemědělských plodin.

Rozsah výkonu kogeneračních jednotek bioplynových stanic se obvykle pohybuje v rozmezí stovek kW až jednotek MW. Elektrická účinnost kogeneračních jednotek se v uvedeném rozsahu s rostoucím výkonem zvyšuje a proto je výhodnější instalovat jen jednu kogenerační jednotku dimenzovanou na plný výkon odpovídající produkci bioplynu.

Mikrokogenerační jednotky

Pro spalování bioplynu musí být motory specielně upraveny, aby lépe odolávaly agresivním látkám obsaženým v bioplynu. Jejich využití je stejné jako u kogeneračních jednotek na zemní plyn a to zejména pro malé objekty, kde  jsou instalovány přímo v objektu. V tomto případě se však bude hlavně jednat o objekty a uživatele z oblasti zemědělství, či živočišné produkce.