tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Energetická koncepce  >  Obce a města

Energetická koncepce obce a města

Hlavním úkolem energetické koncepce obce nebo města je vytvořit pro dané území budoucí strategii pro hospodárné nakládání s palivy a energiemi, jak při jejich výrobě, tak také při jejich využívání, s důrazem na ochranu životního prostředí a v souladu se záměry státní ekologické a energetické koncepce. Dále je nutné respektovat zákony o podnikání v energetice a související závazné předpisy v oblasti energetiky.

Vypracovaná energetická koncepce slouží jako technický podklad pro zpracování či změnu plánovací dokumentace v oblasti hospodaření energií.

Každá obec má možnost pořízení energetické koncepce pro svůj územní obvod nebo jeho část, přičemž tato koncepce bude respektovat ÚEK vyššího správního územního obvodu, pokud je zpracována, a zohledňovat specifické místní podmínky.

K vypracované energetické koncepci se vyjadřuje příslušný správní úřad resp. příslušná ministerstva (MŽP, MPO, MMR) a držitelé licence na podnikání v energetických odvětvích působících v předmětném územním obvodu, případně další dotčené orgány státní správy.

Výběr zpracovatele energetické koncepce se řídí zákonem č.199/94 Sb.o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Držitelé licence na podnikání v energetických odvětvích, jakož i dodavatelé paliv a největší spotřebitelé mající působnost v daném území mají povinnost poskytnout zpracovateli bezúplatně podklady nezbytné pro zpracování koncepce za předpokladu zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech.

Získané skutečnosti pořizovatel ani zpracovatel nesmí využít ke svému prospěchu nebo k prospěchu či újmě třetí osoby.

Náklady spojené s pořízením energetické koncepce hradí pořizovatel . Zpracování energetické koncepce mohou provádět pouze firmy a organizace, které prokáží odbornou způsobilost takovouto činnost vykonávat. Energetická koncepce se zpracovává obvykle v časovém horizontu budoucích 15 let.

Při zpracování územní energetické koncepce se zpravidla postupuje následujícím způsobem:

  • analýza stávajícího stavu energetického systému, stanovení trendů vývoje poptávky, disponibility zdrojů paliv a energií a ekonomických trendů
  • energetické modelování zaměřené na tvorbu a optimalizaci scénářů budoucího vývoje místních energetických systémů s důrazem na energetické úspory, ekonomickou efektivnost a maximální ekologickou přijatelnost a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
  • energetický management definující budoucí proces organizování a plánování dílčích činností zabezpečujících cíle stanovené v doporučeném scénáři rozvoje územního obvodu

Pokud budete mít zájem o vypracování energetické koncepce, můžete si nechat bezplatně poradit od našeho energetického poradce, jak správně postupovat.