tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Města a obce  >  Energetická koncepce  >  Krajská energetická koncepce

Krajská energetická koncepce

Hlavním úkolem krajské energetické koncepce (tzv. územní energetická koncepce, ÚEK daného kraje) je vytvořit pro dané území budoucí strategii pro hospodárné nakládání s palivy a energiemi, jak při jejich výrobě, tak také při jejich využívání, s důrazem na ochranu životního prostředí a v souladu se záměry státní ekologické a energetické koncepce. Dále je nutné respektovat zákony o podnikání v energetice a související závazné předpisy v oblasti energetiky.

Územní energetická koncepce kraje je zpracována v horizontu 20-ti let, ale z hlediska energetické politiky a jejího vlivu na klima a životní prostředí se jedná pouze o střednědobou perspektivu. ÚEK je závazným podkladem pro zpracování či změnu územně plánovací dokumentace a je také podkladem pro tvorbu právního předpisu, resp. obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti dle §4 zákona. Předpis, resp. vyhláška především definují pravidla pro hospodaření energií na území.

Konkrétní cíle, ke kterým se musí ÚEK ve svých závěrech přiblížit stanovuje Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen „Národní program“). Jedná se ve smyslu zákona č.406/2000 Sb. (Hlava III) o cíle týkající se snižování spotřeby energií, využití obnovitelných a druhotných zdrojů podle zásady trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Vzhledem ke značné složitosti, odborné a finanční náročnosti zpracování jsou nařízením vlády č.195/2001 stanoveny podrobnosti obsahu ÚEK. Tím je dán závazný předpis pro jednotlivé fáze zpracování a je zabezpečena její obsahová jednotnost.

Územní energetická koncepce se zpravidla po několika letech aktualizuje, s ohledem na to, jak se vyvíjí nová legislativa, mění ceny a dostupnost paliv a energií i ceny a dostupnost některých nových technologií.

Pokud budete mít zájem zkonzultovat některé záležitosti, týkající se krajské energetické koncepce, můžete kontaktovat našeho energetického poradce, který vám bezplatně poradí.