tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Topení  >  Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

V posledních letech se začínají tepelná čerpadla stále více využívat v průmyslu, kde je pro jejich provoz využíváno zbytkové teplo z výrobních procesů, které by bylo jinak bez užitku odváděno ven z objektů.

Tepelnou energii, kterou lze získat z odpadního tepla tak můžeme využít pro vytápění, ohřev užitkové vody a nebo zpětně použití i ve vlastní technologii.

Nejčastěji používaným typem tepelného čerpadla je kompresorové tepelné čerpadlo, které pracuje tak, že chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a dále vpuštěno do kondenzátoru kde odevzdá své skupenské teplo, přičemž chladivo zkondenzuje. Zkondenzované chladivo projde dále expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Efektivita tepelného čerpadla je dána jeho topným faktorem (COP-Coefficient of performance), jenž udává poměr vyprodukovného tepla a spotřebované energie.

Nejčastěji se používají následující tepelná čerpadla:

Tepelné čerpadlo země voda

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo ze země a do vody je předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu, která v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém buď do kolektoru (horizontální plošný kolektor) pod povrchem země, nebo z hloubky země (vertikální vrt) a pokračuje do prvního výměníku tepla, kde předá teplotu plynnému médiu v okruhu kompresoru, kde se plyn stlačí, tím se výrazně zahřeje a ve druhém výměníku tepla předá topné vodě získaný tepelný přírůstek.

Většinou je potřebné provést více vrtů, s ohledem na potřebnou regeneraci vrtů i na možnost získání většího množství energie. Hloubka vrtů bývá 100 až 150 m.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

U tohoto typu tepelného čerpadla je teplo odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes nějž proudí venkovní vzduch. ( Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch vzduch, tedy z klasické klimatizace). Teplo do topné vody převádí tzv.Hydrobox, ve kterém je instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody v případě velmi nízkých venkovních teplot. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují i do -15 °C. Výhodou těchto TČ jsou nízké pořizovací náklady, nenáročná instalace. Topný faktor je závislý na teplotě vzduchu.

Tepelné čerpadlo voda voda 

V tomto případě se teplo získává z vody, nejčastěji ze studny, kdy je potřeba mít dvě studny čerpací a vsakovací. Voda se převádí z jedné studny do druhé přes výparník. Tento způsob se však používá velmi málo, vzhledem k možnosti vyčerpání studny a k náročnější údržbě. Můžeme ale využít například spodní vodu, geotermální vodu, případně vodu prosakující skrz hráz přehrady.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Používá se jako zdroj pro vytápění, zejména v přechodném období, na jaře a na podzim. Tyto systémy jsou většinou konstruovány a používány jako klimatizace, která ale může pracovat obráceně, tedy i  jako tepelné čerpadlo.

Jelikož je elektřina, ve většině případů, vyráběna neefektivně a neekologicky tak, že v místě její výroby dochází ke znečišťování našeho životního prostředí škodlivými emisemi a značná část tepelné energie potřebné pro výrobu elektřiny se nevyužívá, měli bychom její využití na výrobu tepelné energie velmi zvažovat, neboť pro pohony strojů, elektrozařízení a na svícení  je zatím nenahraditelná.