tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Poradenství  >  EPC

Energy Performance Contracting (EPC)

Celá řada majitelů objektů řeší jejich rekonstrukci a modernizaci buď z důvodů vysokých spotřeb paliv a energií, jež se stávají při jejich neustále se zvyšujících cenách významnou položkou provozních nákladů a nebo z důvodů změny či modernizace výroby. V neposlední řadě jsou rekonstrukce a modernizace budov a jejich technických zařízení vyvolány také legislativními požadavky, které souvisí s ochranou našeho životního prostředí a se zachováním trendu trvale udržitelného rozvoje.

Na realizaci energeticky úsporných opatření, týkajících se zejména dodatečného zateplování budov a instalace nových účinnějších technických a technologických zařízení, je však nutno mít dostatek finančních prostředků.

Financování energeticky úsporných projektů metodou EPC

Pokud nemáme k dispozici dostatečné množství peněz a nechceme si půjčovat peníze od banky, můžeme využít pomoci specializovaných firem energetických služeb (tzv. ESCo - Energy Service Company), které se profesionálně zabývají podrobnými energetickými a ekonomickými analýzami a po návrhu nejefektivnějších úsporných opatření provedou realizaci na vlastní náklady.

Tato metoda realizace a financování energeticky úsporných projektů se jmenuje Energy Performance Contracting (EPC), což je volně přeloženo: energetické služby se zárukou nebo financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. V ČR byla výše uvedená metoda zavedena již před více než deseti lety a dnes je využívána běžně ve všech rozvinutých zemích.

Financování z energetických úspor

Odměnou pro firmu (ESCo), která projekt EPC realizuje a financuje je smluvně dohodnutý podíl na prokazatelně dosažených úsporách provozních nákladů snížený o náklady, které jsou vynaloženy na splácení vstupní investice a všech dalších souvisejících služeb s projektem EPC.

Smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatelem projektu je obvykle uzavřena na takovou dobu, aby byla zaručena návratnost investice (nejčastěji na dobu 5 až 10 let). Po splacení investice zůstává klientovi celá částka za uspořené energie.

Podmínkou úspěšné realizace projektu EPC je závazek ze strany objednatele, že po dobu trvání smlouvy:

 • zachová provoz v objektu ve stavu před realizací projektu,
 • bude uvažovat se stejnými provozními náklady na paliva a energie jež byly před realizací projektu,
 • finanční rozdíl vzniklý úsporami paliv a energií bude použit na splácení nákladů na realizaci projektu a služeb uvedených ve smlouvě.

Energetický management

Součástí EPC je zavedení energetického managementu, jehož úkolem je sledovat a vyhodnocovat potřebné informace o spotřebách energií pomocí nainstalovaného zařízení umožňujícího nepřetržitý sběr dat (měření a regulace , řídící a výpočetní software). V případě vzniklých odchylek ve spotřebě energií provádí zaškolená obsluha v rámci údržby technického zařízení v budově potřebná opatření, vedoucí k jejich následnému odstranění.

Jaké výhody můžeme při EPC získat?

Protože je v zájmu realizační firmy dosažení co největší úspory provozních nákladů za paliva a energie, snaží se provádět co nejefektivnější a nejúčinnější technická i administrativní opatření.

Snahou realizačních firem (ESCo) je například instalovat účinnější zdroje tepla či chlazení, účinnější rozvody energií, efektivní zařízení měření a regulace, systémy na zpětné získávání a využití odpadního tepla z technologických procesů či využívat obnovitelné zdroje energií.

Mezi nesporné výhody, které metoda EPC umožňuje zákazníkovi patří dále:

 • Nižší provozní náklady na údržbu a provoz energetických zdrojů i spotřebičů energií, což vyplývá z jejich modernizace
 • Úspora energie vede k nižšímu zatížení životního prostředí škodlivými emisemi
 • Zvyšení užitné hodnoty svého majetku bez vynaložení vlastních investičních prostředků
 • Zlepšení pracovního prostředí.
 • Zajištění kvalifikovaně vyškoleného a motivovaného personálu
 • Lepší informovanost o vlastním stavu objektu na základě podrobných analýz
 • Shodná motivace zákazníka i ESCo týkající se minimalizace investičních (pořizovacích) i budoucích provozních nákladů a dosažení co největších úspor
 • Žádné riziko při nedosažení předpokládaných úspor
 • Realizace projektu „na klíč“ a zprovoznění zařízení
 • Možnost provádět ostatní investiční záměry provozovatele

Jaká opatření můžeme pomocí EPC realizovat? 

K realizaci se hodí veškerá opatření, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti v budovách a s tím souvisejících provozních nákladů. Jedním z nejvýznamnějších kritérií pro realizaci projektů metodou EPC je však ekonomické hledisko a reálná doba návratnosti vložených finančních prostředků.

Mezi nejčastější opatření, která se metodou EPC provádějí patří například:

 • zavedení energetického managementu (mělo by být součástí všech opatření EPC)
 •  rekonstrukce kotelen a předávacích stanic
 • změna topného systému a osazení zařízení měření a regulace
 • využití kogenerace
 • rekonstrukce klimatizačního zařízení
 • změna typu odebírané energie
 • optimalizace dodavatelských smluv
 • rekonstrukce osvětlení
 • úspora spotřeby pitné vody
 • instalace zařízení pro zpětné získávání tepla
 • zateplení obvodového pláště budov
 • instalace obnovitelných zdrojů energie

Pro koho se metoda EPC hodí?

Nejvíce se metoda EPC pro realizaci energeticky úsporných projektů uplatňuje v komunální sféře (obce a jejich instituce). Jedná se především o školská, zdravotnická, sportovní a kulturní zařízení. Jde tedy většinou o objekty veřejného sektoru financované z veřejných financí, kde je stále nedostatek prostředků na investice.

V soukromém sektoru jsou zvýšená rizika z důvodu ekonomické nestability a proto v  této oblasti je zájem a aktivita firem energetických služeb minimální.