tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Poradenství  >  Energetická studie

Energetická studie

Nejčastěji se energetická studie vypracovává pro průmyslové areály a podniky, pro obchodní centra, bytové komplexy, obytné  domy a nebo pro administrativní budovy.

Její závěry a vyhodnocení několika variant řešení nám slouží jako podklad pro další rozhodování, jakým směrem se máme ubírat, pokud chceme efektivně uspořit peníze za paliva a energie. Získáme tak například přehled o výhodách plánované investice do modernizace budov a jejich technických zařízení a zároveň doporučení jak máme dále postupovat.

Energetická studie se vypracovává v písemné podobě a zpravidla bývá doplněna výkresy se situačními plánky s umístěním budov a se zakreslenými hlavními energetickými sítěmi (elektrická vedení, rozvody zemního plynu, rozvody tepla, rozvody vody a kanalizace, rozvody stlačeného vzduchu apod.). Dále je v textové části ilustrována četnými tabulkami a grafy a někdy i jednoduchými schématy vysvětlujícími toky energie v daném podniku.

Z energetické studie bychom se měli dovědět zejména následující informace:

  • Popis a posouzení výchozího stavu energetického hospodářství a budov
  • Spotřeby a náklady paliv a energií za několik uplynulých let
  • Jaké jsou trendy ve spotřebách paliv a energií
  • Jaké jsou návrhy možných řešení při snižování energetické náročnosti při provozování budov, jejich technických zařízení či výrobních technologií
  • Zda je možné využívat obnovitelné zdroje energie
  • Zda je možné některá opatření provádět v rámci údržby vlastními pracovníky
  • Podrobné porovnání a vyhodnocení jednotlivých variant řešení s uvedením jejich investičních a provozních nákladů s uvedenou dobou návratnosti
  •  Zda lze využít dotaci na navrhované opatření
  • Závěrečné doporučení

V energetické studii není zpravidla navrženo detailní řešení, ale na základě ní se investor může rozhodnout již  pro konkrétní prováděcí projekty a nebo může začít provádět technicko organizační opatření, která s minimálními náklady mohou také snížit náklady za paliva a energie.

Energetickou studii by nám měl vypracovat energetický specialista, nebo projektant vytápění, či jiný odborník, který má zkušenosti z oblasti energetiky a rozumí problematice úspor paliv a energií i energetické legislativě. Pro speciální požadavky, týkající se úspor energií při technologických procesech a při výrobě produktů, je vhodné oslovit energetického auditora se specializací na průmysl, nebo projektanta technologa, který má zkušenosti z této oblasti.

Seznam energetických specialistů najdete například zde:

 http://www.mpo-enex.cz/experti/