tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Kogenerace  >  Palivové články

Kogenerace-palivové články

Pro kombinovanou výroba elektřiny a tepla se používají stacionární palivové články. Jejich funkce je založena na principu chemické reakce plynu s okysličovadlem v tzv. palivovém článku tvořeném vhodnými elektrodami a elektrolytem. Palivo a okysličovadlo se na katalytickém povrchu elektrod ionizují, ionty jsou vedeny elektrolytem k druhé elektrodě a uvolněné elektrony vytvářejí elektrický proud. Tato přímá přeměna energie chemicky vázané v palivu na energii elektrickou, není limitována stejnými termodynamickými principy, jako ve spalovacích motorech (Carnotův cyklus) a umožňuje tak dosažení vyšší účinnosti.

Výhodou palivových článků je jejich tichý provoz a minimální či nulové emise škodlivin.

Různé rozsahy výkonů předurčují palivové články pro různé využití. Pro tyto aplikace se využívají všechny typy až na alkalické a přímé metanolové. Články o výkonu jednotek kilowattů, mohou být využity jako hlavní zdroj energie pro byty a rodinné domy, nebo jako záložní zdroj s využitím odpadního tepla článků.

Články výkonu desítek až stovek kilowatt se využívají jako zdroje energie (většinou součást bivaletního systému ) pro větší celky, např. hotely, nemocnice, administrativní budovy.

Palivem pro palivové články bývá většinou zemní, nebo jiný uhlovodíkový plyn (degazační plyn), který je nutné reformovat na vodík. Ten je také nejvhodnějším palivem, avšak obtížně se získává, transportuje a skladuje. Okysličovadlem je vždy vzduch. Produktem reakce je voda, neboť se jedná se o proces inverzní k elektrolýze vody. V palivovém článku je vyráběn stejnosměrný elektrický proud, pro dodávku vyrobené elektřiny do sítě je tedy nutnou součástí střídač.

Pro komerční využití jsou však palivové články zatím příliš drahé.