tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Firmy  >  Chlazení  >  Kompresorové

Kompresorové chlazení

Patří v současné době mezi nejrozšířenější systém chlazení. Jeho využití je jak v průmyslu, tak také v komunální sféře i v domácnostech. Kompresorové chladicí okruhy využívají změny skupenství chladiva a souvisejících tepelných dějů. Jako chladivo se nejčastěji využívaly freony, ale v poslední době jsou používána i jiná údajně ekologičtější chladiva s nízkým bodem varu (R134a, R413A, R417A, R407C apod.).

Princip chlazení je následující: Páry chladiva se v kompresoru stlačují a přivádí do kondenzátoru, kde zkondenzují (zkapalní). V kondenzátoru vysrážené chladivo přechází do sběrače, odkud jej dle potřeby přepouštíme přes redukční ventil do výparníku. Zde dojde k prudkému snížení teploty a přeměně z kapalné fáze na plynnou. Tato změna způsobí ve vychlazovaném prostoru vznik chladu. Z výparníku se vrací plynné chladivo zpět ke kompresoru chlazení.

Jsou různé typy kompresorových jednotek například:

Kompresorové chladící jednotky chlazené vodou

Kondenzátor je chlazen chladící vodou ochlazovanou v různých typech atmosférických chladičů, např. v otevřených chladících věžích, uzavřených chladících věžích, hybridních chladičích, adiabatických chladičích nebo suchých chladičích.

Chlazené médium i chladící médium může být voda nebo voda s příměsí nemrznoucích směsí na bázi etylenglykolů nebo propylenglykolů.

Kompresorové chladící jednotky chlazené vzduchem

Ke kondenzaci chladiva v tomto případě dochází ve vzduchovém kondenzátoru. Kondenzátor je vybaven ventilátory, které nasávají okolní vzduch přes tepelné výměníky kondenzátoru (trubky + žebra). Kondenzátor může být v některých případech proveden jako adiabatický, tedy s adiabatickým předchlazením vzduchu pomocí rozstřiku vody.

Kompresorové chladící jednotky s odděleným kondenzátorem (split)

Ke kondenzaci chladiva dochází ve vzduchovém kondenzátoru nebo skrápěném kondenzátoru, který však v tomto případě není součástí kompaktní jednotky, ale je od zbytku jednotky oddělen. To umožňuje ponechat strojní část chladící jednotky v temperované strojovně a tudíž můžeme chladit i čistou vodu bez nemrznoucích příměsí aniž bychom riskovali poškození mrazem. Současně je možné využít přímé kondenzace a vyhnout se chladícímu okruhu vodou chlazeného kondenzátoru. Oddělený kondenzátor musí být se strojní částí chladící jednotky propojen potrubím, v němž proudí chladivo..

Kompresorové chladící jednotky s odděleným výparníkem (přímá expanze „dx“)

U chladicích jednotek tohoto typu je výparník oddělen od strojní části. To umožňuje vsadit výparník přímo do vzduchového kanálu a využít tzv. přímé expanze (obvykle označováno „dx“ = direct expansion) ke chlazení vzduchu ve vzduchotechnice. Výhodou je, že se ve vzduchotechnických aplikacích nepředává chlad nejprve nosnému mediu a pak teprve vzduchu, tudíž dochází ke zvýšení účinnosti a odstranění čerpací práce (spotřeba čerpadla). Oddělený výparník musí být se strojní částí chladící jednotky propojen potrubím, v němž proudí chladivo.