tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Poradenství - úspory energie  >  PENB průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Úvodem je vhodné si říci, že průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) není totéž, jako energetický štítek, jenž zavádí ČSN 730540-2 a slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla, i když jeho data jsou součástí PENB. Zpracování a používání energetického štítku není ze zákona povinné.

snimek_obrazovky_2014-08-12_v14.34.24.png

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona (318/2012 Sb.) povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov (např. při zateplení, výměně oken,)
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz a hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení a je podrobně upraven vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

PENB průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kdy budova ve třídě A je hodnocena nejlépe a budova ve třídě D až G je již z hlediska energetické náročnosti nevyhovující (V tomto případě musí být PENB doplněn doporučeními na zlepšení energetické náročnosti, jež jsou efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům).

PENB může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. PENB se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Povinnost zpracovat PENB a vystavit ho a na veřejně přístupném místě, mají také orgány veřejné moci a organizace jimi provozované.

Při pronájmu bytu je vlastník bytu (neboli samostatné jednotky v bytovém domě) povinen od 1. ledna 2016 předložit budoucímu nájemci jednotky průkaz energetické náročnosti budovy před uzavřením smlouvy týkající se nájmu bytu, a nejpozději při podpisu nájemní smlouvy předat nájemci průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Ke stejnému datu, tj. k 1. lednu 2016, vzniká vlastníkovi bytu povinnost uvést ukazatele energetické náročnosti bytového domu převzaté z PENB v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen pronájem bytu.

Při prodeji bytu platí od 1. 1. 2013 povinnost vlastníka předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy a předat průkaz kupujícímu nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji. Od 1. 1. 2013 je také vlastník bytu povinen uvádět ukazatele energetické náročnosti podle PENB v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen prodej bytu.

Požadavky zákona o hospodaření energií se nevztahují na vlastníky družstevních bytů. Prodej družstevního bytu je právně převodem uživatelských práv k bytové jednotce a pronájem družstevního bytu je právně podnájmem bytu.

Průkaz energetické náročnosti budovy se nezpracovává pro ucelenou část této budovy ani pro jednotlivé byty; ale vždy pouze pro celou budovu/bytový dům. Průkaz zpracovaný pro celou budovu je současně průkazem pro jednotlivé byty. Při prodeji nebo pronájmu bytu požádá jeho vlastník o předání PENB společenství vlastníků jednotek. Pokud vlastníkovi bytu nebude na písemné vyžádání průkaz předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušný byt za uplynulé 3 roky. Toto vyúčtování, které nahradí PENB, předloží, resp. předá kupujícímu (nájemci).

Při pronájmu nebo prodeji rodinného domu či jeho ucelené části platí obdobné povinnosti pro vlastníka RD od 1. 1. 2013. To znamená, že vlastník RD je povinen předložit kupujícímu, resp. nájemci PENB před uzavřením smlouvy o prodeji nebo pronájmu a předat průkaz nejpozději při podpisu smlouvy a je povinen uvádět ukazatele energetické náročnosti podle PENB v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen prodej nebo pronájem rodinného domu.
Obdobné povinnosti platí při pronájmu nebo prodeji jiných budov a jejich částí. Výjimky připouští § 7a zákona o hospodaření energií pro stavby pro rodinnou rekreaci, pro budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2. U těchto ustanovení nepřipouští zákon výjimku pro budovy chráněné podle zákona o státní památkové péči.

Bez ohledu na to, zda bude prováděna větší nebo jiná změna dokončené stavby bytového domu, či jeho údržba, zda dojde k prodeji bytového domu nebo pronájmu domu nebo bytů, jsou vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy v závislosti na jejich velikosti v následujících termínech:

  • bytové domy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než    1 500 m2 do 1. ledna 2015,
  • bytové domy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než    1 000 m2 do 1. ledna 2017,
  • bytové domy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než    1 000 m2 do 1. ledna 2019.

Tato povinnost neplatí, pokud byl pro bytový dům v minulosti zpracován PENB a není starší deseti let. Netýká se rodinných domů; pro ně je třeba zajistit PENB pouze v případě provádění větší změny dokončené budovy (rodinného domu).

Stavby, které průkaz nepotřebují:

Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m2; budovy, které jsou kulturní památkou; místa pro bohoslužby a pro náboženské účely; stavby pro rodinou rekreaci, průmyslové a výrobní provozy, dilenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700GJ za rok.
Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let.

 

Související články na téma poradnství úspora energie v domácnosti

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT