tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Domácnosti  >  Měření a regulace  >  Pro vytápění budov

Pro vytápění budov

Každý byt, či dům, který má vlastní zdroj tepla, by měl pro jeho řízení používat automatické regulační prvky. Ty základní jsou osazeny přímo na zdroji tepla (provozní a havarijní termostaty, různá čidla a snímače, řídící elektronika).

Další regulační prvky jsou osazeny na otopných tělesech (termostatické hlavice) a spínání zdroje tepla a oběhového čerpadla má na starost většinou prostorový termostat osazený v tzv.řídící (referenční) místnosti.

Protože návrh otopné soustavy vychází z výpočtu tepelných ztrát a výkon zdroje tepla i otopných těles musí být dle normy navržen na venkovní výpočtovou teplotu pro danou klimatickou oblast, je potřebné během topného období, kdy reálné venkovní teploty jsou většinou vyšší, otopnou soustavu regulovat. Tím se zamezí přetápění a plýtvaní palivy a energiemi.

Termostatické ventily s termostatickými hlavicemi

Nejčastějším způsobem regulace vytápění v budovách je používání termostatických ventilů s termostatickými hlavicemi, které se osazují na otopná tělesa a zamezují přetápění místnosti. Termostatická hlavice automaticky reaguje na veškeré tepelné zisky ve vytápěné místnosti, například při oslunění okny, nebo na teplo produkované elektrospotřebiči, či na živočišné teplo apod.

měření a úspora energie

 

Termostatická hlavice ovládá ventil otopného tělesa, který přivírá, či otvíra a mění tak množství protékajícího otopného média termostatickým ventilem do otopného tělesa, čímž mění jeho výkon. Je tak neustále udržována požadovaná přednastavená teplota ve vytápěné místnosti. Termostatická hlavice funguje na principu tepelné dilatace kapaliny, plynu, nebo pevné látky a nabízejí se v řadě provedení, například s odděleným teplotním snímačem, s dálkovým ovládáním nebo mohou být elektronické, s týdenním programem.

Jsou také dostupné hlavice vybavené elektronikou, na nichž je možné naprogramovat teploty na každý den v týdnu a některé typy elektronických hlavic  dočasně automaticky zavřou ventil u otopného tělesa, pokud bude otevřené okno při větrání.

Nejmodernější elektronické termostatické hlavice dokáží bezdrátově komunikovat s prostorovým termostatem, jenž ovládá zdroj tepla (kotel). Výhodou tohoto řešení je odstranění problému s volbou referenční místnosti, ve které je osazen prostorový termostat, jenž řídí spínání zdroje tepla. Obvykle prostorový termostat při dosažení přednastavené teploty v řídící místnosti vypne zdroj tepla, ale v dalších místnostech může být ještě chladno. Tato elektronická hlavice dokáže se zdrojem tepla komunikovat a dálkově ho zapnout, pokud její řídící elektronika vyhodnotí, že je v místnosti ještě chladno.

 

Prostorové termostaty

Vývoj prostorových termostatů v současné době pokročil od nejjednodušších termostatů, které sepnutím nebo rozepnutím kontaktů spínacího relé jsou schopny u zdroje tepla spustit nebo vypnout oběhové čerpadlo, hořák nebo elektrické topné těleso, k tzv. inteligentním adaptivním termostatům, jež mají schopnost vyhodnocovat teplotní gradient místnosti a umí tak určit nezbytně nutnou dobu vytápění k dosažení požadované teploty v místnosti.

Inteligentní adaptivní termostat sepne zdroj tepla v určitém předstihu, aby bylo dosaženo požadované vytápěcí teploty přesně v nastaveném čase. Naopak při přepínání do režimu útlumové teploty, zase v předstihu zdroj tepla vypne. Termostat tak využívá akumulačních schopností materiálů v místnosti a jejich tepelné setrvačnosti a neustále si do své paměti ukládá, jak informace o času sepnutí a vypnutí zdroje tepla, tak také informace, kdy bylo dosaženo požadovaných teplot (vytápěcí teploty a útlumové teploty) ve vytápěné místnosti a tyto hodnoty neustále vyhodnocuje a zpřesňuje svoji funkci.

Určitou nevýhodou prostorových termostatů  je to, že zdroj tepla je ovládán podle vnitřní teploty naměřené pouze v jedné místnosti (tzv. referenční místnost).

Digitální inteligentní adaptivní prostorové termostaty mají většinou tyto funkce:

* Možnost volby PI regulace nebo HYSTEREZE (0,1 až 1,5°C).

Princip PI regulace spočívá v porovnání aktuální teploty místnosti s požadovanou teplotou. Po dosažení teploty pásma proporcionality (nastavuje se v rozmezí 1,5 až 3,0°C) začne termostat v určených cyklech zapínat a vypínat kotel, čímž dosáhne pozvolného nárustu teploty na přesně stanovenou úroveň.

* Šest časových úseků a teplot na každý den v týdnu.

* Čtyři nezávislé programy a pět naprogramovaných z výroby.

* Možnost volby sudého a lichého týdne.

* Možnost připojení vnějšího čidla pro hlídání teploty podlahy

* Automatický přechod na ZIMNí nebo LETNí čas.

* Měřená teplota –9°C až 39°C.

* Kalendář do roku 2025.

* Krátkodobá změna teploty (funkce PARTY).

* Automatická indikace údržby kotle.

* Indikace provozních hodin kotle.

* Funkce DOVOLENÁ

 

Zónová regulace

Umožňuje řízení vytápění na základě dvou (nebo i více) prostorových termostatů umístěných ve více místnostech. V případě dvou samostatných topných okruhů, kdy každý má svoje oběhové čerpadlo, lze tak pomocí jednoho zdroje tepla vytápět, nezávisle na sobě, například chladnější severní stranu domu a jeho teplejší osluněnou jižní stranu. Čerpadla jsou spínána a vypínána výstupními relé ovládanými prostorovými termostaty.

Pokročilé systémy regulace vytápění, pomocí zónové regulace, umožňují ve spolupráci s řídící jednotkou ovládání až šestnácti různých zón, jež lze ovládat až třiceti šesti periferiemi. Základními prvky ovládání zón jsou pokojové termostaty, u kterých lze jednoduše naprogramovat týdenní topný režim, a které mají zároveň unikátní funkci ochrany proti zamrznutí a přehřátí objektu. Tuto informaci o nebezpečí lze včas odeslat na mobilní telefon majiteli.

Mimo pokojových termostatů je do systému možné zapojit detektory otevření oken, které při aktivaci automaticky vypnou vytápění v dané zóně. K otevření a uzavření topných okruhů se využívají termicky ovládané hlavice. Systém umožňuje i řízení ohřevu TUV a disponuje výstupními relé pro zapnutí oběhového čerpadla nebo kotle. Vše je jednoduše nastavitelné z řídící jednotky a centrálního dotykového LCD. Zónová regulace může být vodičová nebo bezdrátové.

 

Ekvitermní regulace

Umožňuje měnit teplotu výstupní topné vody, v závislosti na venkovní teplotě, pomocí třícestné nebo čtyřcestné směšovací stanice. Ta je tvořena třícestným (nebo čtyřcestným) směšovacím ventilem se servopohonem, oběhovým čerpadlem, čidlem teploty výstupní vody, venkovním čidlem (někdy i vnitřním čidlem) a řídící automatikou.

Teplota výstupní topné vody se upravuje (ve směšovací stanici) směšováním výstupní topné vody ze zdroje tepla s vodou vratnou, vracející se z otopné soustavy. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a při vyšší venkovní teplotě stačí teplota nižší. V řídící automatice lze pro danou místnost nastavit tzv. ekvitermní křivku, která vystihuje vzájemnou závislost teploty topné vody, na venkovní teplotě a teplotě v místnosti.

Související články na téma regulace a měření tepla v domácnosti

 

Volejte, piště energetického poradce, zdarma

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT