tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Povinné profesní zkoušky pro montážníky tepelných čerpadel_2

Povinné profesní zkoušky pro montážníky tepelných čerpadel

Zkoušky z profesních kvalifikací musí mít od 1. ledna 2015 povinně dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií každý montážník, který instaluje jakýkoliv zdroj využívající OZE. Zkoušky je nutné složit u autorizované osoby, kterou je například Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Od 1. ledna 2015 platí tato povinnost pro všechny instalace a od 1. července 2015 je povinnost zúžena pouze na všechny dotované instalace (novelizací zákonem č. 103/2015 Sb.). Pokud nebude tato ze zákona vyplývající povinnost splněna, zákon stanovuje sankce, jak pro objednatele, tak pro dodavatele tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla IQenergy

Vyplývá to ze směrnice 2009/28/ES, na níž zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (novelizován zákony č. 318/2012 Sb., č. 310/2013 Sb. a č. 103/2015 Sb.) jenž zavádí v § 7 povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d.

§ 10d

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů

(1) Osoba oprávněná provádět instalaci je povinna zajistit výkon odborných činností spočívajících v instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Tepelná čerpadla v E shopu

(2) Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu).

(3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje z evidence vydaných osvědčení podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kterými jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,

b) datum narození,

c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,

d) název profesní kvalifikace pro instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.

Osobou oprávněnou provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů se podle zákona č. 406/2000 Sb. (novelizováno zákonem č. 318/2012 Sb. a zákonem č. 310/2013 Sb.) rozumí:

"(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů

(dále jen "osoba oprávněná provést instalaci") je fyzická osoba, která je držitelem

a) živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a

b) příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.

Tepelná čerpadla v E shopu

Související články v - archivu -

Sovisející články - topení -

Související - odkazy -

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT