tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  Nová zelená úsporám 2015 garantuje 600 milionů korun majitelům domům
shutterstock_63240292.jpg

Zahájení příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám (NZÚ)

Podle dostupných informací, které sdělil médiím ministr životního prostředí Richard Brabec, bylo za pouhý týden od zahájní příjmu žádostí (dne 15.5.2015), do programu Nová zelená úsporám přijato Státním fondem životního prostředí ČR celkem 459 žádostí za více než 123 milionů korun. Vzhledem k celkové výši alokace 1,1 miliardy korun, která je určena pro letošní rok na energeticky úsporná opatření v tomto programu, je to téměř 11 procent z celkových prostředků připravených pro rodinné a bytové domy. Pro majitele rodinných domů na celém území České republiky je určeno 600 milionů a 500 milionů je vyčleněno na pražské bytovky.


V loňském roce údajně trval příjem žádostí 9 měsíců, během nichž majitelé rodinných domů zaregistrovali přes 6 000 žádostí téměř za 1,4 miliardy, Největší nárůst přijatých žádostí SFŽP ČR zaznamenal údajně několik týdnů před ukončením výzvy.
Nově nastavené podmínky programu v roce 2015 jsou pro žadatele daleko vstřícnější a program je dostupný většině majitelů domů. Opatření je vhodné i pro ty zájemce, kteří nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce a chystají se zateplovat domy postupně.
Aktuální stav disponibilních finančních prostředků
Jaký je aktuální stav disponibilních finančních prostředků určených pro jednotlivé výzvy je možné sledovat prostřednictvím aplikace pro příjem žádostí na stránkách programu Nová zelená úsporám. https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz/
Semináře o možnostech čerpání podpory z programu NZÚ
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR připravil jarní cyklus seminářů, které byli určeny široké veřejnosti a potencionální žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Semináře se konali již v průběhu května 2015 v městech po celé České republice a byli bezplatné.

Je pravděpodobné, že další semináře budou organizovány i komerčními firmami, či občanskými sdruženími zabývajícími se úsporami paliv a energií.

 

Dotace i na postupné zateplování
 

Nově je možné získat dotace i na menší energetické úpravy, na tzv. dílčí opatření, kde je však podmínkou snížit spotřebu energie minimálně o 20 %. Dá se toho dosáhnout například výměnou oken a dveří a dílčím zateplením stropu nejvyššího podlaží. Cílem je zjednodušit podmínky programu tak, aby byl zajímavý i pro ty, kteří nemají aktuálně dostatek peněz, ale chtějí zateplovat dům postupně.

Kvalitní projektová příprava NZÚ se vyplatí
Při postupném zateplování je potřebné promyslet správný postup a již v projektu pamatovat na to, aby například při výměně oken, byly brány ohledy na správnou hloubku osazení okna s ohledem na vnitřní a vnější parapety, na tloušťky zateplení ostění a obvodového zdiva. Nezapomeňte okolo rámů oken (dveří) nalepit z vnitřní strany parotěsnou pásku, která utěsní spáry mezi okenním rámem a ostěním okna. Utěsnění montážní PUR pěnou nestačí, protože po jejím oříznutí má otevřenou strukturu pórů a je netěsná. Z vnější strany se lepí páska paropropustná. Ta navíc ochrání PUR pěnu proti UV záření.  
Při zateplování stropu nejvyššího podlaží ze strany půdy myslete na to, zda chcete mít půdu pochozí, nebo jenom zateplenou. Pro pochozí půdu můžete zateplit strop například polystyrénem a nemusíte ani dělat dřevěné lávky jako u minerální vaty.
Pokud plánujete půdní vestavbu, můžete zateplovací materiál na podlahu půdy volně položit (uskladnit) a pak ho při výstavbě podkroví použít k zateplení střechy.

Kratší lhůty vyřizování žádostí

Státní fond životního prostředí uvádí, že zrychlí administraci programu. Schválení žádosti bude údajně trvat maximálně 3 týdny, další 3 týdny bude mít SFŽP na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a 3 týdny pak na vyplacení finančního příspěvku. Předpokladem pro přiznání dotace je doložení potřebných podkladů a splnění podmínek předepsaných pro poskytnutí dotace.
O dotaci je možné zažádat před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření vedoucích k úsporám energií. Pokud budete chtít zažádat o příspěvek v době, kdy už práce na svém domě máte dokončené, musí si ověřit, zda tak, jak jste je provedl, splňují  podmínky programu, konkrétně nastavení jednotlivých podporovaných opatření.

Podání žádosti o dotaci bude rychlé a snadné


K podání žádosti o dotaci stačí vyplnit elektronický formulář obsažený na internetových stránkách https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz/.
HYPERLINK "http://www.novazelenausporam.cz/"Žadatelé, kteří nemají přístup k internetu, mohou o podání elektronické žádosti požádat pracovníky na krajských pobočkách Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je však potřebné také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, jenž je potřebné zaslat nebo osobně doručit spolu s dalšími předepsanými přílohami do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště Fondu. Ke každé žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit předepsanou projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Na co je třeba dávat pozor při podání žádosti o dotaci?


Dávejte si pozor na nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a energetickým hodnocením. Zkontrolujte si všechny povinné přílohy.
U rodinných domů je to kromě zjednodušené projektové dokumentace a energetického hodnocení také krycí list technických parametrů, popřípadě souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti a plná moc (v případě zastoupení jinou osobou).
U bytových domů v žádosti o dotaci, je místo souhlasného prohlášení spoluvlastníků nemovitosti potřeba doložit usnesení shromáždění SVJ nebo členské schůze BD, včetně prezenční listiny.

Doporučení energetického poradce

Každý z nás, co to myslí s úsporami paliv a energií vážně by se měl při podávání žádosti zaměřit na následující:
Maximalizujte teplné izolace
Snažte se dům zateplovat na maximální možnou tloušťku, protože pracnost bude téměř stejná, ale energetická a finanční úspora s ohledem na neustále se zvyšující ceny paliv a energie převýší o něco vyšší pořizovací náklady na zateplovací materiály.
Zohledněte, ale nepřeceňujte tepelné sluneční zisky
Při návrhu prosklených ploch oken a dveří (výplní otvorů) optimalizujte jejich tepelně technické parametry tak, aby na neosluněných stranách domu byla skla a rámy s co možná nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi (průměrná hodnota skla i rámu UW≤0,8 W/m2K, čím je tato hodnota nižší, tím lepší je tepelná izolace). Skla nemusí umožňovat sluneční zisky, protože se jedná o neosluněnou stranu domu a tak hodnota „g“ (součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %) může být i nižší (g ≤ 60%)

Na osluněných stranách použijte naopak okna se skly, která mají lepší propustnost pro sluneční záření a jejich parametry dosahují hodnot g ≥ 63%. Na jaře, na podzim i v zimě si pomocí slunečních zisků můžete snížit výdaje na vytápění domu nebo bytu.
Pozor na letní přehřívání
To lze řešit dostatečným přesahem střechy, stínící technikou a nebo speciálními skly, či fóliemi. Výpočty, týkající se tepelné stability (v zimě i v létě), by nám měl provést projektant a nebo jiný odborník znalý stavební problematiky.
Z energetického hlediska je výhodné mít okna, která dobře tepelně izolují (nízká hodnota UW) a zároveň mají dobrou propustnost pro energii slunečního záření (ne příliš nízkou hodnotu g). To umožňují například skla s pokovenou vrstvou.
Hydraulické vyvážení otopné soustavy

Abychom dosáhli předpokládaných energetických i finančních úspor, je nutné správně zaregulovat a provozovat otopnou soustavu, s ohledem na nové nižší tepelné ztráty domu po dodatečném zateplení i jeho lepší tepelnou stabilitu.

 

 

 

 

shutterstock_136050611.jpg

Co je potřebné provést?


•    přepočet tepelných ztrát všech vytápěných místností podle současného stavu
•    hydraulický výpočet a návrh regulačních prvků
•    u bytových domů dodávka a montáž regulačních prvků na spodních rozvodech a stoupačkách
•    zaregulování stávajících radiátorových ventilů nebo jejich výměna za nové, doplnění regulačních šroubení
•    u bytových domů nastavení vyvažovacích armatur, nastavení regulátorů tlakové diference, nastavení pracovních bodů oběhových čerpadel
•    u bytových domů jemné vyvážení stoupaček s ohledem na skutečný stav rozvodů tepla
•    u bytových domů kontrolní měření skutečně nastavených hodnot
•    vypracování protokolu o zaregulování soustavy se zaznamenáním dosažených výsledků

Jak a kdy probíhá realizace zaregulování otopné soustavy?


Nejdříve se musí provést kvalitní projektová příprava, kterou nám spolu s potřebnými výpočty, před vlastní realizací, zpracuje projektant vytápění.
Potom provedeme výběrové řízení na realizační firmu, která bude dílo provádět. Doporučuje se oslovit alespoň tři firmy, ať máme porovnání, při němž bychom se měli soustředit nejen na cenu, ale také na reference firem a pozáruční servis.
U bytových domů napojených na CZT je potřebné projektovou dokumentace nejprve poskytnout k vyjádření dodavateli tepla (to může zajistit i firma, kterou jsme pro realizaci vybrali), aby věděl o předpokládaných nižších odběrech tepla a mohl tak provést potřebná technická a organizační opatření související s dodávkou tepla.
Termín realizace je vhodné naplánovat, vzhledem k nutnosti vypouštění rozvodů topení, na období, kdy se dům již nevytápí (například od dubna do června a dále pak od září do října).
Výměna zdroje tepla
Pokud zvažujete výměnu zdroje tepla, vybírejte taková zařízení, která mají co možná nejlepší technické vlastnosti a parametry (vysoká účinnost, nízké emise), protože požadavky na provozní parametry se neustále zpřísňují a vy budete lépe připraveni na nedalekou budoucnost (nižší poplatky za emise).
Sluneční zařízení
Při volbě slunečního zařízení dejte přednost zařízení, která vyžadují minimální údržbu a servis. Například beztlaký systém tzv.Drain-Back systém (systém zpětného odvodnění), kde není potřebné mít v slunečním okruhu žádný nemrznoucí prostředek. Jako teplonosné médium je použita čistá voda, která je oběhovými čerpadly čerpána do kolektorů pouze v případě, kdy jsou pro ohřev vody v akumulačním zásobníku splněny odpovídající podmínky nastavené v řídící jednotce. V zimním období, v době slunečního svitu, je to například podmínka teploty na kolektoru +70°C.
Pomoc při vyřizování žádosti o dotaci v programu NZÚ
Je to jednoduché, můžete využít energetické poradenství EKIS (Energetické konzultační a informační středisko) MPO ČR, což je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost a během dne přímo zatelefonovat energetickému poradci, nebo mu poslat dotaz písemně (energetické poradenství on-line), případně si s ním dohodnout osobní konzultaci. Střediska EKIS jsou zastoupena ve všech krajích ČR.
Mezi tato střediska patří také EKIS České Budějovice KLOTHERM, s nímž naše firma IQenergy spolupracuje s ohledem na vysokou odbornost jeho poradců i široký rozsah jimi nabízených služeb, neboť čerpají při poradách z dlouholeté praxe z projektování vytápění a staveb, z auditorské činnosti, z činnosti soudního znalce, z inženýrské činnosti při dozorování staveb, z praktických měření infrakamerou a z měření emisí a také z publikační a přednáškové činnosti. Tito poradci samozřejmě neustále sledují ve výše uvedených oborech nové trendy, legislativu i dotační politiku.

Tuto bezplatnou službu EKIS, v našem případě nabízenou jako energetické poradenství on-line, může využít každý zájemce o úspory paliv a energií a i ten, kdo hledá pomoc a podporou při plánování i realizaci nových staveb, při rekonstrukcí staveb i při získávání dotací, jako je například aktuální výzva programu MŽP ČR, Nová zelená úsporám.
Kontakt na energetického poradce EKIS

Mobil: 775 030 326, pevná linka: 381 300 520,
Poradenství on-line: