tr?ev=6021745992196&cd[value]=0.00&cd[currency]=CZK&noscript=1
volejte_ico.png
 >  Aktuality  >  Archív  >  11 Kroků manažera jak dosáhnout úsporu energie

11 Kroků manažera jak dosáhnout úsporu energie a využít obnovitelných zdrojů

shutterstock_105421988.jpg

1. Konzultace s nezávislým energetickým poradcem

2.Vypracování energetické studie

3. Vypracování energetického auditu

4. Energetický management

5. Volba dodavatele paliv a energií

6. Výroba vlastní energie z OZE

7. Projektová příprava

8. Realizace projektu

9. Výběr dodavatele technologií

10. Vyhodnocení projektu

11. Vzdělávací semináře a školení pro energetické managery a podnikové energetiky

1. Konzultace s nezávislým energetickým poradcem

Konzultace s nezávislým energetickým poradcem

Abychom získali opravdu objektivní a i do budoucna cenné informace, jak snížit spotřebu energií ve firmě, doporučujeme vám provést konzultaci s nezávislým energetickým poradcem, který vám může poskytnout cenné rady a doporučení, jakými způsoby je možno nejefektivněji dosáhnout požadovaných energetických a finančních úspor ve vaší firmě či podniku.

Energetický poradce by měl být, pokud možno, nezávislý na prodeji konkrétních stavebních výrobků a technických zařízení budov. Nebude se vám tak snažit namluvit, že je pro vás nejvhodnější právě ten výrobek, z něhož on bude mít obchodní prospěch, ale opravdu vám doporučí výrobek a technické řešení, které je optimální pro váš případ.

Kvalitní nezávislý energetický poradce by vás měl v prvé řadě upozornit na legislativní záležitosti, ze kterých pro vaši firmu vyplývají v souvislosti s výrobou, distribucí, nebo užíváním energií určité povinnosti.

Jedná se například o povinné provedení energetického auditu, nebo povinnost označování vyjmenovaných energetických spotřebičů energetickými štítky při jejich uvádění na trh.

Také by vás měl upozornit na dotační programy, které podporují využití obnovitelných zdrojů energií a ochranu životního prostředí.

Dále by vám měl energetický poradce umět poradit, jakým nejvhodnějším a nejekonomičtějším způsobem máte začít provádět energeticky úsporná opatření.

Jednotlivé postupové kroky vám nejlépe navrhne energetický poradce, jenž má zkušenosti z projektové, či auditorské činnosti, který prostřednictvím energetické studie, nebo energetického auditu nejlépe zhodnotí vaši stávající energetickou situaci, odhalí nedostatky a navrhne energeticky úsporná opatření včetně ekonomického vyhodnocení s předpokládanou dobou návratnosti vložených investic.

V České republice je celá řada energetických poradců a poradenských středisek, ale bohužel většina z nich není zcela nezávislá a rady tak směřují k předmětům jejich obchodních zájmů. Ani tzv. střediska EKIS MPO ČR (Energetická konzultační a informační střediska Ministerstva průmyslu a obchodu ČR), která jsou zřízena v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR týkajících se úspor energií v některých městech v  ČR nemohou být zcela nezávislá, protože část jich tvoří firmy, které jsou závislé na prodeji konkrétních výrobků a s nimi spojených služeb.

Rady a tipy, které nám energetický poradce může poskytnout se týkají zejména:

Zkvalitnění práce energetického managementu

Snížení tepelných ztrát budov stavebními konstrukcemi

Snížení spotřeby paliva a tepla u zdrojů energie

Snížení spotřeby užitkové vody

Snížení spotřeby elektřiny

Změny dodavatele elektřiny a paliv

Vlastní výroby elektřiny a tepla

Legislativy z oblasti energetiky a životního prostředí

Dotačních programů, které podporují využití obnovitelných zdrojů energií
a ochranu životního prostředí

2.Vypracování energetické studie

Vypracování energetické studie

Energetická studie by nám měla sloužit jako podklad pro další rozhodování, jakým směrem se máme ubírat, abychom dokázali ve své firmě provést úspěšně a efektivně energeticky úsporná opatření, která nám sníží náklady za paliva a energie a i do budoucna zajistí prosperitu a konkurence schopnost naší firmy. Energetická studie může být vypracována dle konkrétního požadavku investora a její zaměření se může týkat pouze určité oblasti, například záměny zdroje tepla, zateplování budov nebo jenom osvětlení.

Ve většině případů se v energetické studii posuzuje mezi sebou více možných variant řešení a posuzuje se jak jejich efektivita z pohledu úspor paliv a energií, tak také jejich ekonomická návrátnost.  V energetické studii není zpravidla navrženo detailní řešení, ale na základě ní se investor může rozhodnout již pro konkrétní prováděcí projekty  a  nebo může začít provádět technicko organizační opatření, která s minimálními náklady mohou také snížit náklady za paliva a energie.

Energetická studie patří většinou mezi levnější varianty (oproti energetickému auditu), jak zjistit, kde a jakým způsobem můžeme nejefektivněji snížit svoji spotřebu paliv a energií v naší firmě.

Energetickou studii by nám měl vypracovat energetický specialista, nebo projektant vytápění, či jiný odborník, který má zkušenosti z oblasti energetiky a rozumí problematice úspor paliv a energií.

Seznam energetických specialistů najdete například zde:

 http://www.mpo-enex.cz/experti/

3. Vypracování energetického auditu

Vypracování energetického auditu

Energetický audit budeme potřebovat ze zákona vypracovat zejména pro větší budovy a výrobní provozy. Měl by nám posloužit pro odborné vyhodnocení efektivity využití energie v daném objektu a pro navržení opatření pro dosažení energetických úspor. Také s ohledem na některé dotační programy z oblasti využití OZE a úspor paliv a energií je požadováno vypracování energetického auditu (pro malé vodní elektrárny, kogenerační jednotky apod.).

Podrobnosti náležitostí energetického auditu jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  Vyhláška má číslo 213/2001 Sb.a byla v roce 2004 novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb. 

Cílem energetického auditu je zhodnotit současný stav užití energií v budovách nebo jiných energetických systémech a identifikovat optimální způsob dosažení energetických úspor z hlediska technického, ekonomického a ekologického.

Z povinnosti zpracování energetického auditu jsou vyjmuty budovy, pro které bylo provedeno hodnocení energetické náročnosti a vystaven Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Energetický audit je dále vyžadován správci některých programů podpory a bankami pro posouzení žádosti o finanční podporu, dotaci či úvěr na financování energetického projektu.

Energetický audit může zpracovat pouze energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů.

Seznam energetických expertů najdete například zde:

http://www.mpo-enex.cz/experti/

4. Energetický management

Energetický management

Co je energetický management?

Je to řídicí proces nutný pro efektivní zajištění energetických potřeb v souladu s platnou energetickou legislativou, která se týká úspor paliv a energií a ochrany životního prostředí

Hlavní cíle energetického managementu jsou následující:

 • optimalizace spotřeb paliv a energií (např. zlepšování tepelně technických vlastností budov,
 • efektivnější technologie, využití obnovitelných zdrojů energie).
 • optimalizace výroby či dodávky paliv a energií (nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku paliv a energií)

Ekonomický přínos energetického managementu:

 • úspory nákladů za paliva a energie (díky sledování jejich spotřeb, nákladů a efektivity provozu),
 • snižování sankcí (díky sledování legislativy související se znečišťováním životního prostředí a ekologičtějším provozům),
 • optimální investice (díky strategickým rozhodnutím na základě vyhodnocení energetických potřeb a efektivity provozu a návratnosti vložených prostředků).

Environmentální přínos

 • snížení emisí a imisí škodlivých látek.

Hlavní činností energetického managementu je:

 • Sledování spotřeb energií (odečty měření, sběr dat, kontrola faktur),
 • vyhodnocování získaných dat (analýza energetické bilance a odběrových diagramů, návratnosti energeticko úsporných opatření, simulace provozních stavů),
 • plánování (stanovení spotřeby paliv a energií a jejich průběhů, stanovení předpokládaných nákladů za paliva a energie, navržení úsporných opatření, odstávek, oprav),
 • realizace energeticky úsporných opatření (na základě energetických auditů, studií, prováděcích projektů, beznákladová, nízkonákladová a vysokonákladová opatření, aktualizace smluv v návaznosti na novou legislativu a vývoj cen paliv a energií)

Každá firma i instituce by měla mít svého konkrétního člověka (energetika) zodpovědného za výši plateb za paliva a energie a za hospodaření s energiemi.

Energetik by měl být podřízen přímo řediteli a úzce by měl spolupracovat s hlavním ekonomem a s hlavním technologem výroby.

Výše platu energetika by měla být závislá na výši dosažených energetických úspor (nutnost!!)

Energetik musí mít rozhodovací pravomoci a osobní zodpovědnost za své konání (nesmí být v roli jakéhosi referenta, který plní pouze příkazy nadřízených)

Energetik by měl být odborníkem v oboru a měl by mít znalost energetické legislativy a tvůrčí schopnost.

5. Volba dodavatele paliv a energií

5. Volba dodavatele paliv a energií

Čím větší spotřebu paliv a energií máme, tím více bychom se měli věnovat výběru vhodného dodavatele. O tom, pro jakého dodavatele paliv a energií se rozhodneme, by mělo rozhodovat výběrové řízení. Někdy se také vyplatí osobní jednání s vedením dodavatelských firem, kdy můžeme dohodnout oboustranně výhodné podmínky, případně nabídnout protislužbu, která může být zajímavá pro dodavatele.

Poptávaným dodavatelům bychom měli předat následující podklady:

 • Jaký tarif budeme požadovat (jednotarif, dvoutarif)
 • Odběrový diagram za poslední rok (lze získat od stávajícího dodavatele, případně od provozovatele distribuční soustavy)
 • Předpokládané odchylky od odběrového diagramu pro poptávané období
 • Typ požadované smlouvy (o dodávce a sdružených službách dodávky)
 • Speciální požadavky či přání (zajištění rychlého servisu, slevy za odebrané množství plynu, či elektřiny a pod.)

V případě, že se bude jednat o nově postavený objekt, musíme vycházet z projektové dokumentace a z předpokládaných potřeb paliv a energií, jež byly zjištěny teoretickými výpočty, či odborným odhadem.

Měli bychom také průběžně sledovat sdělovací prostředky, abychom včas zachytili předpokládané zvyšování, či snižování cen paliv a energií.

Pro rychlou orientaci při výběru dodavatele elektřiny můžeme použít interaktivní kalkulátor, pro porovnání cen jednotlivých dodavatelů elektřiny.

Zprostředkovatel prodeje 100% zelené energie

Ten, kdo se zajímá o ekologii jistě uvítá, že firma IQenergy se také zabývá zprostředkováním prodeje elektřiny, která je vyrobena ze 100% z obnovitelných zdrojů energie.

6. Výroba vlastní energie z OZE

Výroba vlastní energie z OZE

Pokud budete pomýšlet na to, jak snížit svoji energetickou závislost na velkých dodavatelích paliv a energií, měli byste se zaměřit na obnovitelné zdroje energie (OZE). Základem je samozřejmě nejprve minimalizovat svoje potřeby paliv a energií (kvalitní zateplení objektů, moderní elektrospotřebiče s nízkou spotřebou elektřiny, osvětlení LED, kvalitní energetický management apod.

Výroba tepla

Pokud jste vlastníci lesů, můžete využívat k vytápění a ohřevu vody kusové palivové dřevo, nebo dřevěné brikety.

V případě, že budeme chtít proces vytápění zautomatizovat, budeme nuceni nakupovat či si sami vyrábět, dřevní štěpku, dřevěné pelety a pořídit si jako zdroj tepla kotel na štěpku a nebo peletový kotel, či kamna.

Teplo na ohřev užitkové vody i na vytápění dokáže vyrobit také termické sluneční zařízení, které je složeno ze slunečních kolektorů, z akumulační nádrže s vodou, kam se vyrobené teplo ukládá prostřednictvím výměníku tepla, z potrubních rozvodů, armatur, expanzní nádoby a zařízení měření a regulace.

Výroba elektřiny

Největší budoucnost mají fotovoltaické sluneční elektrárny, protože se většinou dají umístit na střechy domů, neprodukují žádný hluk ani neznečišťují ovzduší škodlivými zplodinami.

Na instalaci fotovoltaické sluneční elektrárny o výkonu 1 kWp potřebujeme plochu cca 8–10 m2 (podle typu pužitých fotovoltaických panelů). Za rok dokáže tato elektrárna vyrobit cca 1000 kWh elektrické energie.

Označení kWp (p = peak) je jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny. Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny měřený při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test Conditions), které jsou: energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má hodnotu E = 1 kW/m2, průzračnost atmosféry Am = 1,5, teplota článků T = 25°C.

Malé větrné elektrárny jsou zatím poměrně málo rozšířené, protože nejsou pro jejich provoz vždy optimální podmínky zajišťující dostatečnou sílu a intenzitu větru. Dále pro ně musíme najít v blízkosti domu vhodné místo, protože se nedají pokaždé instalovat na střechu, jako tzv. mikro větrná turbína balónovitého tvaru Energy Ball, která má výkon 100 W při rychlosti větru 10 m/s, maximální výkon 500 W při rychlosti 17 m/s, průměr rotoru složeného ze šesti zakřivených lopatek 1,1 m a váží 30 kg.

Ceny klasicky koncipovaných malých větrných elektráren jsou zatím vysoké
(cca 120 tisíc korun pro větrnou elektrárnu o max. výkonu 800 W, cca 230 tisíc korun  pro zařízení o max. výkonu 1500 W a cca 490 tisíc korun  pro zařízení o max. výkonu 3000 W).

Vyráběnou elektřinu můžeme tak jako u fotovoltaických elektráren dodávat do veřejné sítě, nebo ji použít pro svoji potřebu, či nabíjet akumulátory a elektřinu využít i v době kdy vítr nefouká.

Před instalací malé větrné elektrárny se vyplatí, tak jako u výkonnějších zařízení, provést dlouhodobé měření intenzity větru v místě její předpokládané instalace.

Malé vodní elektrárny jsou vhodné pro firmy, jež jsou v blízkosti potoka nebo říčky. Po patřičném projednání s majitelem pozemku a správcem vodního toku, lze vyrábět elektřinu pomocí malé vodní elektrárny (případně mikroelektrárny). Pro malé výkony je možno použit zajímavý český vynález domácí vodní mikroelektrárny (bezlopatkového hydromotoru), jenž umožní využití vodní energie velmi malých vodních toků (např. potoků). Hydromotor je vhodný pro průtoky vody 3 - 7 l/s a spád 3-7 m. Zařízení je schopné poskytovat výkon v rozmezí 250 W až 450 W elektrické energie. Množství vyrobené elektřiny se (při použití vhodného pomaluběžného generátoru) pohybuje (v závislosti na konkrétních hodnotách spádu a průtoku) v rozmezí cca 0,6 - 2 kWh za jeden den. Cena včetně generátoru je cca 30 tisíc korun.

V praxi jsou také vyzkoušeny vodní mikroturbíny, které se dají napojit na vodovodní řád pitné nebo průmyslové vody, kde dosahují při vstupním provozním tlaku 0,1 až 0,6 MPa. výkonů od 2 do 50 W. Mohou tak fungovat jako záložní zdroje menších výkonů a vhodně doplnit existující typy akumulátorových a motor generátorových záložních zdrojů.

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny

Movitější firmy si mohou pořídit současný vrchol techniky, jímž je mikrokogenerační jednotka na dřevěné pelety, která je schopna zároveň s teplem vyrábět i elektřinu pomocí Stirlingova motoru pohánějícího generátor.

Našim cílem k cestě za energetickou soběstačností by mělo být přesunutí výroby tepelné i elektrické energie co nejblíže k místům její spotřeby a využívat k tomu veškeré dostupné obnovitelné zdroje energie. Tak budeme moci lépe čelit neustálým hrátkám našich politiků, kteří jdou na ruku velkým energetickým společnostem, jež neustále a neoprávněně energie a paliva zdražují a  s nimiž žijí čeští politici ve vzácné symbióze.

7. Projektová příprava

Projektová příprava

Ve všech oborech lidské činnosti, při kterých potřebujeme dosáhnout určitého cíle, se vyplatí provést kvalitní přípravu a vše se musí řádně promyslet a naplánovat. To je cílem projektové přípravy, protože je známo, že kvalitní projekt šetří naše peníze.

Územní plán

Ve stavebnictví se jedná o dlouhodobé plány, protože stavby bezprostředně souvisejí s navazující infrastrukturou a ovlivňují tak dlouhodobě svou přítomností způsob využívání území v krajině.

Hlavním cílem územního plánu by měl být udržitelný rozvoj, který zajistí vyvážený stav mezi zájmy životního prostředíhospodářstvím a společenstvím lidí obývající dané území. Měl by zároveň splnit potřeby současné generace tak, aby zajistil existenci a přežití i generací příštích. Proto, při každé výstavbě v České republice musíme v prvé řadě brát ohled na schválený územní plán, jenž má formu opatření obecné povahy a vydává ho a schvaluje zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Projektová příprava stavby

Také výstavba stavebních objektů se zpravidla provádí za účelem dlouhodobého využití stavby a proto je potřeba ji řádně naplánovat. Vždyť životnost nově postavené stavby by měla být minimálně padesát let a jsme svědky, že dříve postavené a udržované činžovní domy, jsou již užívány více než sto let.

Proto je důležité si zvolit optimální technologii výstavby, která nám umožní efektivně využít použitý stavební materiál a případně zkrátit dobu výstavby. Zároveň je vhodné navrhnout takové stavební řešení a technologie v domě, které nám umožní minimalizovat energetickou náročnost domu.

Nízkoenergetický standard

Projekt nového domu by měl být navržen v nízkoenergetickém standardu, buď jako nízkoenergetický dům a nebo ještě lépe, jako dům pasivní, či nulový. To nám ostatně již dnes předepisuje a doporučuje svými tepelně technickými parametry závazná ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky.

V kapitole A.5 Budovy s velmi nízkou energetickou náročností, výše uvedené normy, je v podkapitole A.5.1 Obecně uvedeno: „Postupně má být dosaženo stavu, kdy budou všechny novostavby realizovány jako budovy s nulovou energetickou náročností (nulové budovy) nebo takové úrovni blízké“.

Proto bychom měli po architektech a projektantech požadovat takový stavební projekt, který bude již proveden s ohledem na doporučení výše uvedené závazné a platné normy a bude v souladu s dalšími souvisejícími normami a předpisy, jež se týkají nízkoenergetické výstavby. V projektu by měly být navrženy technologie respektující poslední trendy a poznatky ve výstavbě a vykresleny všechny problematické stavební detaily. Skutečnost bývá ale zpravidla trochu jiná a již projektová příprava není provedena zcela kvalitně a nerespektuje zejména některá ustanovení platné ČSN 73 0540-2.

Rozpočet stavby

Součástí stavebního projektu by měl být také podrobný položkový rozpočet stavby, vypracovaný nezávislým rozpočtářem, podle něhož je možné provést objektivní výběr firmy, neboť k ocenění dodávky a prací budou mít všichni stejné zadání. Tak se můžeme i vyhnout nechtěným vícepracím, protože s firmou můžeme dohodnout pevnou cenu stanovenou dle společně odsouhlaseného rozpočtu.

Jaké chyby mohou při projektování vzniknout?

Jedná se zejména o nedostatečné vyřešení stavebních detailů souvisejících s tepelnými mosty (například nedostatečné zaizolování základů, překladů, venkovního ostění oken a dveří, nedostatečná tepelná izolace vnitřního zdiva sousedícího s nevytápěným nebo pouze temperovaným prostorem a pod.)

Je známo, že je například celá řada nových stavebních projektů budov provedena bez zastínění oken přesahem střechy a dochází tak v letních měsících k přehřívání interiéru domu. Nezastíněná střešní okna vnějšími žaluziemi jsou také příčinou tepelné nepohody v létě.

Řada stavebních projektů nezohledňuje správné umístění kotelny v blízkosti zdroje tepla pro ohřev užitkové vody. Rovněž umístění jednotlivých výtokových míst teplé užitkové vody je nevhodně uspořádáno a rozvodná potrubí teplé užitkové vody jsou zbytečně dlouhá a dochází tak ke zbytečným energetickým ztrátám, a to jak na straně tepla, tak na straně užitkové vody.

Proto již při návrhu projektu je třeba, aby jednotlivé profese spolupracovaly na celkovém řešení projektu stavby. Není vhodné spolehnout se jenom na stavebního projektanta, který nám sice navrhne z energetického hlediska stavební projekt v souladu s dnešními požadavky na tepelně-technické parametry a vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, ale nezajistí nám vždy optimální návrh v souladu s ostatními projektanty podílejícími se na našem projektu (projektant  ústředního vytápění, plynoinstalace, zdravotní instalace, elektroinstalace, měření a regulace či projektant technologie).

8. Realizace projektu

Realizace projektu

Po projektové přípravě přichází na řadu vlastní realizace projektu, při níž je samozřejmě nutné mít nejprve zajištěno financování projektu dle rozpočtu stavby.

Dodavatel stavby

Před vlastním výběrem dodavatele stavby je vhodné mít připravena hodnotící kritéria, abychom mohli jednotlivé nabídky mezi sebou porovnat a vybrat pro realizaci projektu tu nejvhodnější firmu. Jednotlivá kritéria bychom měli mít seřazena podle důležitosti a prospěšnosti pro naši firmu, neboť úspěšně zvládnutá realizace projektu ovlivní naše obchodní výsledky i náklady na vlastní provoz a užívání stavby.

Dodavatele stavby, bychom měli pečlivě vybírat nejen podle ceny, ale i podle jeho předchozích referencí a také podle délky garantovaných záruk i ochoty podílet se na zaškolení obsluhy technologií a uvedení projektu do provozu.

Nezávislý stavební dozor

Při vlastní realizaci projektu je vhodné mít zajištěný dohled nad prováděnými pracemi, pokud možno nezávislým stavebním dozorem. Ten by měl například včas upozornit a reagovat na nedodržování projektu, technologie prováděných prací, případně na nedodržování smlouvy a harmonogramů výstavby, či zdražování výstavby formou tzv. víceprací. Zároveň by měl stavební dozor pomoci sjednat nápravu a zkontrolovat, zda závady při provádění prací zapsané do stavebního deníku byly včas a požadovaným způsobem odstraněny.

Splnění výstupů projektu a jeho financování

Po dokončení realizace projektu (kolaudace, zkušební provoz, ostrý provoz apod.) bychom měli zkontrolovat, zda jsou splněna všechna požadovaná kritéria realizovaného projektu uvedená ve smlouvě, či jejích dodatcích. Potřebné je také prověřit, zda  financování realizace projektu bylo provedeno dle dohodnuté ceny, případně zda byly uplatněny sankce za nedodržení termínů, nebo byly poskytnuty slevy za nižší tolerovanou kvalitu provedení díla a nebo naopak, se dílo prodražilo vlivem neplánovaných víceprací.

9. Výběr dodavatele technologií

Výběr dodavatele technologií

Součástí každé stavby jsou technická zařízení nutná pro její provoz a ve výrobních firmách také technologie sloužící k výrobě produktů, které firma prodává. Jaká technická zařízení a technologie budeme potřebovat je zpravidla uvedeno v projektové dokumentaci, která by měla být vypracována v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy i platnou legislativou. V některých projektech máme již určeny možné dodavatele a to zejména v těch případech, kdy se jedná o specifická zařízení či technologie, které dodává a servisuje firma s monopolním postavením.

Kritéria při výběru dodavatele

Pokud budeme však mít možnost výběru mezi více dodavateli, měli bychom si připravit kritéria podle stupně důležitosti, na základě nichž vybereme pro nás nejvhodnějšího dodavatele. Někdy se vyplatí jednat i s několika dodavateli, máme tak možnost porovnání a navíc se může podařit vyjednat lepší obchodní podmínky, protože si dodavatelé konkurují.

Mezi důležitá kritéria, která bychom mněli při výběru dodavatele požadovat patří:

 • Dodat požadované technologie a výrobky v potřebné kvalitě, provedení a v požadovaném množství
 •  Záruky a spolehlivost technologií i výrobků
 • Jednoduchost obsluhy technologií
 • Vysoká úroveň poskytovaných služeb (poradenství, servis, ochota jednat rychle)
 • Management a organizace
 • Technické schopnosti
 • Přijatelné ceny a výhodné obchodní podmínky
 • Pověst firmy a její spolehlivost při dodržování termínů a dohodnutých podmínek
 • Finanční zabezpečení firmy a její ekonomická stabilita
 • Úroveň komunikace se zákazníky
 • Morálka a kultura při dodržování legislativy i obchodních zvyklostí
 • Schopnost přizpůsobit se novým požadavkům a změnám při uzavírání obchodu
 • Lokalizace firmy
 • Reference a hodnocení od jejich zákazníků

Při vlastním výběru dodavatele technologií je vhodné sestavit odborný tým zastoupený potřebnými profesemi, který dokáže správně vyhodnotit a porovnat jednotlivé nabídky. Vhodné je do týmu začlenit i lidi z provozu, kteří mají praktické zkušenosti s výrobou a obsluhou technologií a zařízení.

10. Vyhodnocení projektu

Vyhodnocení projektu

Po úspěšné realizaci projektu, zaměřeného na energeticko úsporná opatření, bychom měli projekt vyhodnotit zejména z hlediska, zda bylo dosaženo požadovaných cílů v úsporách paliv a energií a jestli deklarované a předpokládané parametry uvedené v projektech jsou splněny.

Přesvědčit se o tom můžeme následujícím způsobem:

Průběžným měřením spotřeb paliv a energie (odečty plynoměru, elektroměru, vodoměru, jejichž výsledky bychom si měli pravidelně zapisovat, nejlépe každý týden nebo alespoň jednou za měsíc). Budeme  mít  tak  možnost  průběžně  sledovat vliv úsporných opatření  na  snížení  spotřeby  energií  a  umožní  nám to zároveň si vypočítat náklady na energie.

Také budeme schopni včas odhalit případné havárie či poruchy při dodávce či užití paliv a energie, pokud budou naměřeny neobvyklé hodnoty a odchylky od normálu. Může se jednat o netěsná potrubí či armatury, o nízkou účinnost zdroje tepla vlivem špatného seřízení a zanedbáním jeho pravidelné údržby, případně se může jednat o špatně nastavená zařízení měření a regulace apod.).

V případě stavebních poruch, kdy bude docházet k větším tepelným ztrátám, nebo k výskytu plísní v interiéru, nám k identifikaci poruch může pomoci termovizní měření infrakamerou.

Velkou měrou však můžeme spotřeby paliv a energií ovlivnit svým chováním, pokud nebudeme vědět, jak máme technická zařízení, nebo technologie správně obsluhovat, jaké parametry máme při jejich provozu sledovat, jak je máme seřídit a nastavit a nebo jakým způsobem máme například v místnostech správně větrat.

Proto by měl být pro každý objekt vypracován provozní řád, týkající se efektivního využívání paliv a energie, s ohledem na způsob využívání objektu a měla by být určena osoba, která za dodržování provozního řádu je zodpovědná.

Co se týká spotřeby tepla na vytápění, tak až po několika letém provozu budeme moci říci, zda projekt splnil opravdu naše očekávání, neboť není každý rok stejná zima. K tomu nám dopomohou existující přepočty na denostupně pro zjištění a porovnání skutečné a předpokládané spotřeby tepla na vytápění s ohledem na odlišné klimatické podmínky.

V případě provozu technologií určených pro výrobu produktů budeme například sledovat, zda se měrná spotřeba energie na produkt, či jinou veličinu, shoduje s projektovanými hodnotami a zda je dosaženo deklarované úspory provozních nákladů i kvality vyráběných produktů.

11. Vzdělávací semináře a školení pro energetické managery a podnikové energetiky

Vzdělávací semináře a školení pro energetické managery a podnikové energetiky

Každý dobý energetický manager a podnikový energetik by měl sledovat nejnovější trendy v oblasti energetiky a věnovat se průběžnému vzdělávání týkajícímu se úspor paliv a energií a ekologii.

Zároveň by výše uvedení pracovníci měly být obeznámeni se základními principy energetického managementu, s výhodami využívání obnovitelných zdrojů energie, jaké výhody má hospodárné využívání paliv a energie a jak lze úspor paliv a energie prakticky dosáhnout.

Neméně důležité je však také průběžné sledování legislativních předpisů, norem i energetické politiky, která ovlivňuje, jakým směrem se v budoucnu bude energetika ubírat.

Doporučuje se provádět cílená školení pro energetické managery, podnikové energetiky, která jsou zaměřena a specializována konkrétně pro danou firmu a její energetické potřeby i technologické provozy.

Existuje také celá řada vzdělávacích seminářů a kurzů z oblasti energetiky a úspor paliv a energií nezávislých, prezentovaných v obecné rovině. Na druhé straně můžeme navštívit celou řadu seminářů a školení firemních, jež se orientují na konkrétní produkty a technická zařízení.

Výhodné pro každou firmu je, pokud jejich energetický manager, či energetik je zároveň buď energetickým specialistou, energetickým auditorem, nebo projektantem vytápění. V takovém případě může totiž interně pomáhat řešit a zpracovávat celou řadu energetických údajů, ukazatelů, může sledovat a vyhodnocovat trendy ve spotřebách paliv a energií a vyvozovat z toho závěry prospěšné pro energetické i finanční úspory ve firmě.

Pokud se chcete stát energetickým specialistou můžete se přihlásit ke zkouškám u Ministerstva průmyslu a obchodu u odboru elektroenergetiky. Stát se jím může osoba:

 • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
 • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
 • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky.
V rámci jedné zkoušky se lze ucházet o získání více typů oprávnění. V případě neúspěšného absolvování zkoušky si uchazeč může podat novou žádost po 12 měsících od doručení rozhodnutí.

Vaše dotazy zodpovíme telefonicky, nebo ON LINE

VAŠI PORADCI   Lubomír  Klobušník 

shutterstock_182128013.jpg

 

Tel.: + 420 381 300 520

mobil :         775 030 326

mobil :         776 646 064

 

FORMULÁŘ PRO

POLOŽENÍ DOTAZU  zde       

ekis-logo-text_v200px.gif

Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT